Medezeggenschapsraad

Binnen de schoolorganisatie van openbare daltonschool De Kleine en Grote Beer heeft de Medezeggenschapsraad (MZR) een belangrijke rol. De MZR denkt mee en adviseert over allerlei schoolzaken zoals de besteding van budgetten, de kwaliteit van het onderwijs, huisvesting, de personeelsformatie en de daarmee samenhangende indeling van groepen. 

De MZR heeft daartoe regelmatig, ongeveer eens in de zes weken, overleg met de directie. De vergaderdata zijn opgenomen op de schoolkalender.

De MZR kent een oudergeleding en een personeelsgeleding die de belangen van de ouders respectievelijk de leerkrachten behartigen en bestaat momenteel uit de volgende zes leden:
Ouders Personeel
Wouter Rentinck (Voorzitter) Hennie Dahchi (Secretaris)
Tessa de Boer Hester Danner
Louis Koolman Anke van Dijk
Cookie instellingen